This is an example of a HTML caption with a link.
   

 

 

 

     
 

   Vijeće roditelja

Na osnovu čl.97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( Sl.novine TK broj:06/2004) JU Prva osnovna škola Živinice je za školsku 2018/19. godinu formirala Vijeće roditelja  škole kako je prikazano u tabeli, a program rada Vijeća roditelja je Aneks Godišnjem programu rada škole.

Red.

Br.

Razred

Ime i prezime roditelja

Odjeljenje

Razrednik

1.

I

Dženita F.Mehidić

I a

Zirajeta Halilbašić

2.

II

Dženita Isaković

II a

Nurfeta H. Ibrahimbegović

3.

III

Nermina Suljić

III b

Mirela Nukić

4.

IV

Atif Šabanović

IV d

Mirzeta Abadžić

5.

V

Alma Tulumović

V d

Adis Šabanović

6.

VI

Bojana Memišević

VI d

Sanela Selimović

7.

VII

Senada Sarajlić

VII c

Sabahudin Subašić

8.

VIII

Selmir Šljivić

VIII c

Edina Šehović

9.

IX

Mediha Hodžić

IX d

Rešid Kurtić

10.

Odjeljenje  osnovne muzičke škole

Suada Kamenjaković

OMŠ

Maja Imamović

11.

Roditelj učenika sa posebnim potrebama

Salih Aljić

I d

Elmira Kudumović

Plan i program Vijeća roditelja je ANEKS Godišnjem programu rada škole i u istom ce biti sadržani zadaci, prioriteti, projekti i koordinacija škole sa Vijecem roditelja.

Koordinaciju rada Vijeca roditelja provodice pedagog škole.

      -  Iz reda nastavnika u Vijece škole i roditelja imenuju se:

R.broj

Ime i prezime nastavnika/ce

1.

      Rešid Kurtić

2.

      Adis Šabanović

3.

      Elvira Hasanagić

4.

      Dragana Kupusović

5.

Eldina Đug

6.

      Mirzeta Abadžić

7.

      Brankica Salibašić

   
   
   

* Plan i program saradnje škole sa roditeljima, Vijecem roditelja i Vijeca škole i roditelja biće ANEKS godišnjem Programu rada škole.

   

   Izdvojeno


 

 
Email Form

 


 

 


 

Copyright ©2013 prva-osnovna.com.ba        All rights received.